Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle internetsites van Camarate ICT B.V., te weten Camaratesecurity.nl, Camaratetraining.nl, en demensenvancamarateict.nl (hierna “de internetsite”). Gebruik van de internetsite betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan Camarate ICT B.V. niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Cookies

Als je onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op je computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook cookie genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om je bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Op basis van deze cookies kunnen wij tevens algemene en niet-persoonlijke informatie over je verzamelen. Cookies maken het ons ook mogelijk onze website op je interesse en voorkeur af te stemmen. Zij bevatten echter geen persoonlijke informatie zoals je naam of emailadres. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Koppeling van of naar websites van derden

Wanneer Camarate ICT B.V. hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Camarate ICT B.V. de op of via de internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door Camarate ICT B.V. niet geverifieerd. Camarate ICT B.V. aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camarate ICT B.V. is framing en het maken van een hyperlink naar de internetsite niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De internetsite is eigendom van Camarate ICT B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Camarate ICT B.V. of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camarate ICT B.V. mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

Camarate ICT B.V. en haar onderliggende werkmaatschappijen, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite, ongeacht of Camarate ICT B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Camarate ICT B.V. en de aan Camarate ICT B.V. gelieerde rechtspersonen.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Camarate ICT B.V. verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Camarate ICT B.V. aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Camarate ICT B.V. behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de internetsite ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoor je de disclaimer regelmatig door te lezen.

E-mail

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten vanuit Camarate ICT BV zijn de Nederland ICT voorwaarden van toepassing. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten worden ontleend tenzij ze is ondertekend door een geautoriseerde medewerker van Camarate ICT B.V. of onderliggende werkmaatschappijen. De informatie in de e-mail is vertrouwelijk en zou wettelijk beschermd kunnen zijn, en is slechts bestemd voor de ontvanger. Indien je niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie in overeenstemming hiermee ongeoorloofd en zou dit onwettig kunnen zijn. Verwittigt alstublieft de verzender van de e-mail onmiddellijk indien je niet de bedoelde ontvanger bent.

camarate groep

Full Service dienstverlener en Solution provider in ICT, Sourcing, Kennismanagement & Training.

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

Nieuws

22 november 2019 Leren, studeren en up 2 date blijven.

8 oktober 2019 Zo doen we dat bij Camarate ICT!

Complete nieuwsoverzicht